Regulamin

1.    Najemca oświadcza iż ma ukończone 21 lat oraz posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

2.    Wymagane dokumenty

- dowód osobisty lub paszport

- prawo jazdy ( od co najmniej roku ) , w przypadku Najemcy nie będącego obywatelem PL prawo jazdy miedzynarodowe.

-  w przypadku FIRM  kserokopie dokumentów takich jak : Rgon, Nip , zawiadczenie o wpisie do  Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis z rejestru KRS

3.    Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń (wszelkie uwagi dot. stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera Protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiącego załącznik do umowy) i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel.

4.    Opłata za wynajem samochodu pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia. W wypadku zmiany stawek w okresie obowiązywania umowy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty zmienionej stawki, o ile przedłużył umowę i nie uiścił należności za najem samochodu przed zmianą stawek.

5.    Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę . Opóźnienie w zwrocie samochodu ponad 1 godzinę wynikające z umowy powoduje naliczenie odpłatności za kolejną dobę najmu.

6.    Najemca odbiera oraz oddaje samochód czysty i zatankowany do pełna. Koszty bieżącego zakupu paliwa i ewentualnego uzupełnienia płynów eksploatacyjnych pokrywa Najemca. W przypadku zwrotu auta z nieuzupełnionym zbiornikiem paliwa najemca zapłaci kwotę 8 netto zł za każdy brakujący litr oraz 100 zł netto za zwrot brudnego pojazdu.

7.    Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym, najpóźniej w dniu zakończenia umowy. Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez Wynajmującego nie później niż 24 godz. przed zakończeniem umowy. Bezprawne przedłużenie umowy upoważnia Wynajmującego do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości trzykrotnej stawki dobowej za każdą kolejną rozpoczętą dobę niezgodnie z umową.

8.    W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do :

a.     Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (prawo jazdy, dowód osobisty, dowód rejestracyjny, egzemplarz umowy najmu),

b.    zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych),

c.     wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu ( sprawdzanie poziomu oleju silnikowego, płynu chłodzącego, sprawdzanie stanu ogumienia, działania świateł).

9.    Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów wynajmowanego samochodu. W razie awarii samochodu w okresie najmu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wynajmującego, oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabrania się z kontynuowania jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

10.  Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

11.  Najemca wpłaca kaucję, najpóźniej w chwili odbioru pojazdu, jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez wynajmującego, kaucja wynosi 1000 zł

12.  Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy zwrocie samochodu.

13.  Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:

a.     uszkodzenie wypożyczonego samochodu (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie)

b.    brakujące lub podmienione części ( wycena według cen dealera wraz z kosztami robocizny)

c.     uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach (koszt usunięcia usterki w autoryzowanym serwisie)

14.  W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu nie później niż do 12 godzin oraz postępowania wg otrzymanych instrukcji.

15.  Samochód posiada ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej) Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:

a.     Umyślnego uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy,

b.    Uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości, co najmniej 30km/h, albo też w razie dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (obowiązuje wówczas udział własny kierowcy lub całkowite wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),

c.     Sytuacji, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

d.    Szkody powstałej, gdy osoba kierującą nie była osoba wymieniona w umowie najmu lub aneksie do umowy,

e.    Szkody całkowitej, rozliczanych w ciężar polisy AutoCasco oraz kradzieży samochodu – udział własny 4000PLN + VAT 23% (cztery tysiące złotych +VAT),

f.      Kradzieży samochodu, po której Najemca nie zwrócił Wynajmującemu kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego samochodu, oraz kradzieży samochodu, w którym nie zostały włączone wszystkie urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca.

W w/w przypadkach szkody pokrywane są przez Najemcę do wysokości 100% ich wartości.

16.  W każdej szkodzie zaliczanej w ciężar polisy AC które wystąpiły z winy Najemcy lub gdy sprawca jest nieznany, Najemca ponosi odpowiedzialność do wysokości :

a.     2000 PLN + VAT 23%. – w przypadku szkody parkingowej/kolizji

b.    4000 PLN + VAT 23% – w przypadku szkody całkowitej

17.  Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

18.  W szczególności zabrania się:

a.     holowania innych pojazdów

b.    przekraczania dopuszczalnej ładowności

c.     palenia tytoniu w samochodzie

19.  Za stwierdzenie palenia w pojeździe klient zapłaci karę umowną w wysokości 350 zł netto.

20.  Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać poza granicę RP bez pisemnej zgody wynajmującego. Wyjazd wynajętym samochodem do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Macedonii, Bułgarii, Albanii oraz krajów byłej Jugosławii jest zabroniony.

21.  Osoba wynajmująca auto zobowiązana jest do ponoszenia kar i mandatów nałożonych w związku z naruszeniem uregulowań prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych oraz do ponoszenia kosztów postępowań przed sądami lub organami administracyjnymi, dotyczących powyższych naruszeń i uregulowań prawnych.

22.  Wszystkie spory wynikłe w czasie realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmujące